حجم

سال انجام

مبلغ (میلیون ریال )

نام کارفرما

نام پروژه

11 کیلومتر

1389

570

شهرداری بوشهر

نقشه برداری و مطالعات مرحله اول و دوم حد فاصل میدان برج تا تنگک

10 کیاومتر

1390

409

شهرداری بوشهر

مطالعات مرحله اول و دوم هدايت و انتقال سيلابهاي حوزه پايين دست جاده حد واسط ميدان برج تا انتهاي تنگك سوم


خانه