حجم

سال انجام

مبلغ (میلیون ریال )

نام کارفرما

نام پروژه

سه روز

1395

60

سازمان آب و برق خوزستان

eBeeدوره آموزش و آشنائی با پهپاد نقشه برداری
خانه