حجم

سال انجام

مبلغ (میلیون ریال )

نام کارفرما

نام پروژه

یک دهانه پل

1390

287

اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد

مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع غیر هم سطح محور بابامیدان-یاسوج-اصفهان در کیلومتر 70 کنارگذر

10 کیلومتر

1389

220

اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد

تقاطع باند دوم بابا میدان-یاسوج-سمیرم (تقاطع سپیدار-پمپ بنزین-دشتروم-سرابتاوه)خانه