حجم

سال انجام

مبلغ (میلیون ریال )

نام کارفرما

نام پروژه

شش ماهه

1394

692

آبفار خراسان شمالی

عمليات اجرائي نقشه برداري مجتمع آبرساني پرسه سو شهرستان راز و جرگلان
خانه