حجم

سال انجام

مبلغ (میلیون ریال )

نام کارفرما

نام پروژه

یکساله

1391

250

جهاد کشاورزی استان گلستان

نقشه برداري پروژه هاي تامين آب درسطح استان

یکساله

1391

224

منابع طبیعی استان گلستان

عمليات نقشه برداري گرگاندوز، گلبداغ
خانه