حجم

سال انجام

مبلغ (میلیون ریال )

نام کارفرما

نام پروژه

550 هکتار

1388

1625

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران

تهیه کاداستر شهری به روش مستقیم زمینی و به مقیاس 1/500 شهر بابلسر

442 هکتار

1388

1280

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران

تهیه کاداستر شهری به روش مستقیم زمینی و به مقیاس 1/500 شهر بابلسر2

25000 پلاک

1389

2385

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران

تهیه کاداستر شهری به روش مستقیم زمینی و به مقیاس 1/500 شهر

خانه