حجم

سال انجام

مبلغ (میلیون ریال )

نام کارفرما

نام پروژه

200000 هکتار

1393

4600

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

اصلاح هندسي نقشه هاي سنواتي در سطح 200000 هكتار در استان يزد مركزي


1393

160

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

نقشه‌برداري روستاهاي سقرچين و بهار و پيغمبر


1394

1360

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

نقشه برداري روستاهاي پيغمبر رباط كريم

خانه