حجم

سال انجام

مبلغ (میلیون ریال)

نام کارفرما

نام پروژه

یکساله

1389

1500

شهرداری کرج

طراحی هندسی معابر شهری و نقشه برداری در سطح مناطق

200 کیاومتر

1392

1019

شرکت آب و فاضلاب استان البرز

نقشه برداري شبكه فاضلاب نظر آباد

یکساله

1392

2385

شهرداری کرج

طراحی هندسی معابر شهری و نقشه برداری در سطح مناطق

شش ماهه

1393

500

شهرداری کرج منطقه 6

انجام خدمات نقشه‌برداري و طراحي فاز دو معابر در سطح منطقه

یکساله

1393

560

شهرداری کرج منطقه 6

طراحی هندسی معابر شهری و نقشه برداری در سطح مناطق

شش ماهه

1395

600

شهرداری کرج منطقه 6

طراحی هندسی معابر شهری و نقشه برداری در سطح مناطق

شش ماهه

1395

1100

شهرداری کرج سازمان ترافیک

خدمات نقشه برداری معین حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج

خانه