حجم

سال انجام

مبلغ (میلیون ریال )

نام کارفرما

نام پروژه

1000 واحد

1388

330

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان

کاداستر شهری به مقیاس 1/500 در سطح شهرهای استان زنجان

20 کیلومتر

1390

484

جهاد کشاورزی استان زنجان

طراحی و نظارت انتقال آب  طارم و ماهنشان

82000 هکتار

1391

278

اداره کل منابع طبیعی و جنگل داری استان زنجان

خدمات مشاوره در زمينه اصلاح هندسي و حدنگاري نقشه هاي سنواتي

خانه