شركت مهندسين مشاور آب راه نقشه البرز به منظور حفظ و تامين نيازهاي مشخص شده در جهت بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت، زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي و جلب رضايت .مشتريان و ساير طرفهاي ذينفع اهداف كلي را به شرح ذيل تعيين و سرلوحه كار خود قرار داده است


.تلاش در انجام تعهدات مطابق با برنامه زمان بندي توافق شده در قرارداد

.كاهش دوباره كاري ها از طريق ايجاد سيستم مناسب كنترل و بهينه سازي فرآيندها

.ارتقاء سطح مهارت و كارائي از طريق برگزاري دوره­هاي آموزشي مناسب و مرتبط با نيازهاي شغلي

.استفاده از تجهيزات مناسب و بروز به منظور بالا بردن دقت، صحت، و كيفيت ارائه خدمات

تبعيت از قوانين و مقررات كلي كشور در خصوص نسائل زيست محيطي، ايمني و بهداشت .شغلي

.جلوگيري از حوادث و كاهش عوامل زيان بار كار

در اين راستا مديريت ارشد شركت مهندسين مشاور آب راه نقشه البرز سيستم مديريت

يكپارچه خود را مطابق استاندارد ايزو 9001:2008 انتخاب نموده است و ضمن تعهد به

برآورده ساختن الزامات مرتبط و بهبود مداوم اثربخشي آن از كليه كاركنان محترم انتظار

دارد تا با همدلي و همكاري در راستاي استقرار و اجراي نظام مديريت يكپارچه گام بردارند

گردنه تاراز - مسجد سلیمان

eBee دستگاه پهپاد

پروژه دیدن فیلم از کاربرد پهپاد در تهیه نقشه به وسیله این مشاور

مهندسین مشاور آب راه نقشه البرز